Garanţie

 Condiții generale de garanție (pentru produsele vândute cu garanție www.rommelsbacher.ro)

Garanția este conformă cu Legea 449/2003 privind vânzarea și garanția produselor, cu Legea 296/2004 privind Codul Consumului în vigoare din 01.01.2007 și cu OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, modificată și completată ulterior inclusiv cu Legea 476/2006.

Perioada de garanție acordată pentru produsele menționate decurge de la data cumpărării menționată în factură și este stipulată în certificatul de garanție. Asigurarea de service în garanţie se efectuează la importatorul produselor, prin intermediul furnizorului, acesta din urmă, având rol de punct de colectare, în zilele lucrătoare sau în condiţiile contractului de vânzare-cumpărare. Sesizările vor primi un răspuns în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare. Durata de rezolvare a service-ului în garanție se stabilește de comun acord cu clientul și nu poate depăși o perioadă rezonabilă de timp.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.

Garanţia se acordă numai la prezentarea facturii originale de vânzare (sau copie după aceasta), împreună cu certificatul de garanţie SC Greson Trade S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza să acorde service în garanţie dacă nu se pot prezenta documentele de mai sus sau dacă informaţiile conţinute în acestea sunt incomplete. Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției. Ștergerea seriei (serial number S/N) parțială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției. Nu se eliberează duplicate pentru certificatul de garanție.

Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factura fiscală.

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrantă din Certificatul de Garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, cumpărătorul își asumă obligația de a lua la cunoștință condițiile de garanție înscrise în prezenta și faptul că a primit produsele în perfectă stare.

 

Ce nu acoperă garanţia?

• Deteriorările deliberate sau din neglijenţă, datorate nerespectării instrucţiunilor de utilizare sau instalare, conectarea produsului la un voltaj necorespunzător, deteriorările cauzate de reacţii chimice sau electro-chimice, rugină, coroziune, inclusiv cele produse de nivelul de duritate al apei sau condiţii necorespunzătoare de mediu.

• Consumabilele, inclusiv baterii şi lămpi.

• Componentele non-funcţionale şi decorative care nu afectează în mod obişnuit modul de folosire al produsului, inclusiv zgârieturi şi diferenţe de culoare.

• Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanţe străine şi blocarea filtrelor, a sistemului de scurgere sau a sertarului pentru detergent.

• Deteriorarea următoarelor componente: sticlă ceramică, accesorii, ţevile pentru alimentare şi scurgere, lămpi, ecrane, butoane, învelişuri, cu excepţia cazurilor în care aceste deteriorări se dovedesc a fi cauzate de defecte de fabricaţie.

• Folosirea produsului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, în scopuri profesionale.

  

Costuri și taxe speciale pentru retur produs(e)

Costuri suportate de către cumpărător:

- Costuri de retur și transport curier pentru produsul în cazul căruia cumpărătorul renunță la achiziționarea produsului în termen de 10 zile de la recepția produsului;

- Cost transport curier pentru opțiunea cumpărătorului de a reexpedia produsul ce s-a constatat de către vânzător că nu îndeplinește condițiile obligatorii de aplicare procedură retur produs(e);

Costuri suportate de către vânzător:

Costuri de retur și transport curier pentru produsul în cazul căruia la recepția produsului cumpărătorul constată că:

- Produs ce nu este conform cu specificațiile din oferta vânzătorului;

- Produs ce nu este conform specificațiilor menționate în comanda cumpărătorului;

- Produs este nefuncțional în primele 24 ore de la recepție sau colete ce prezintă deteriorări.

 

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului:

Termen de garanție: 24 luni de la data vânzării

Durata medie de utilizare: 3 - 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de folosire și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat de către SC Greson Trade SRL.

 

Pentru a beneficia de garanție, consumatorul are obligația de a respecta instrucțiunile de utilizare atașate și de a nu permite intervenții asupra produsului din partea altor persoane decât cele autorizate să acorde service.

Garanția produselor nu acoperă accesoriile (site, cabluri, furtunuri, vase sticlă / plastic, cuțite, perii, teluri și altele similare), consumabile (saci, filtre, baterii, ș.a.), precum și părțile casabile ale produsului (carcasa, etc.), sau diversele defecte ce pot apărea în urma transportării produselor, căderii sau lovirii acestora, descărcărilor electrice sau varietăților de tensiune de la rețea, sau în cazul conectării la o rețea cu o tensiune necorespunzătoare etc.

Garanția produselor nu acoperă lipsa unui accesoriu sau a vreunei părți a produsului constatată după achiziția acestuia. Consumatorul are obligația de a prezenta certificatul de garantie și  factura (bonul de cumpărare) la întocmirea reclamației plasate la defectarea produsului.

Pe parcursul termenului de garanție, unitatea de service va repara sau înlocui produsul, după caz.

Termenul de garanție se prelungește cu timpul afectat reparației obiectului.  

Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua conform prevederilor legale în cadrul unei perioade de timp rezonabile (15 zile).

Acest aparat va fi comercializat cu respectarea prevederilor O.G 21/1992 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii 449/2003.

 

Evidența activității de SERVICE prestate asupra produsului (se completează numai de către unitatea service abilitată).

 

Nr. crt.

Data preluării

Defectul reparației

Reparații executate

Durata de prelungire a termenului de garanție

Semnătura unității service

Semnătura cumpărător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condițiile în care produsul își pierde garanția:

Neprezentarea, la solicitarea reparației, a chitanței / facturii de cumpărare a produsului, însoțite de prezentul certificat de garanție ștampilat și semnat, având toate rubricile completate.

Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare și de care consumatorul a luat cunoștință.

La încredințarea produsului, spre a fi reparat, altor persoane / firme neautorizate, sau cu reparațiile efectuate de persoane neautorizate și modificări aduse produselor și accesoriilor.

În cazul în care în acest certificat de garanție s-au operat corecții de către alte persoane decât cele autorizate.

În cazul produselor utilizate în alt scop / regim de lucru decât cel casnic (birouri, hoteluri, restaurante, baruri, fast-food și

altele similare).

Întreținerea curentă și defecțiunile cauzate de depunerile de calcar (ex. fiare de călcat, cafetiere, espressoare, fierbătoare, etc.) nu fac obiectul garanției.

           

Important!

Reparațiile necorespunzătoare efectuate asupra aparatului pot afecta securitatea acestuia și pot produce defecțiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situații Vă recomandăm efectuarea oricăror reparații / verificări în exclusivitate la centrele autorizate.

 

S-a efectuat  proba de funcționare a aparatului, s-au predat instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere, toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire și  s-a predat aparatul în perfectă stare de funcționare. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în certificatul de garanție.

 

SEMNATURA CLIENTULUI                                                                  SEMNATURA ȘI STAMPILA VÂNZĂTORULUI

 

Pentru sesizări și reclamații Vă rugăm să contactați furnizorul la tel. 0359170896 sau 0775354658.